●خانة خود را در وب بسازيد/ 8

● 40برنامة سودمند و رايگان براي كاربران پيشرفتة ويندوزXP

●ويندوز ويستا/ 14

●خودكارسازي امور خانه/ 18

●انواع شبكة  كامپيوتري بي‌سيم / 24

●چگونه با ويندوزXP يك شبكة  كامپيوتري  برپا كنيم؟/ 29

●بازيابي خودكار ويندوزXP

●ويروسهاي پندار/  42