ماهنامه ريزپردازنده  

 

شماره 177 (بهمن  1387)

  

دستگاه‌ران‌ها (driver) را در كجا پيدا كنيم؟/5

● ترفندهاي ويستا /7

● نگارش‌هاي مختلف لينوكس /11

برنامه‌هاي رايگان منبع-باز /16

بهترين برنامه‌هاي كاربردي ضروري در لينوكس/ 22

حل مسائل دشوار ويندوز /24

● رفع اشكال مادربورد /30

● خدمات گمنام‌سازي براي ايميل / 35

● مديريت ديسك‌سخت در لينوكس / 41

یارانه، سوبسيد، مطبوعات / 46

  

 بازگشت به خانه اول