ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 180 (خرداد 1388)

 

●مباني نجات داده‌ها / 5

●نرم‌افزارهاي بازيافت داده‌ها    /  8

●چگونه ويندوز را تعمير كنيم  /12

●ارتقاي پردازندة كامپيوتر / 18

●ارتقاي مادربورد / 23

●ارتقاي حافظه / 27

●ارتقاي كارت گرافيك /30

●ارتقاي ديسك‌سخت /35

●ارتقاي منبع‌تغذيه /39

بازگشت به خانه اول