ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 184 (مهر 1388)

· اخبار و ترفندهاي ويندوز / 6

· خاتمه‌دادن به يك جلسة كامپيوتري در ويندوز7/  8

·  آموزش دستگاه‌ران (device driver)  

· دریافت دستگاه‌ران (Device Driver  )   از اینترنت / 17

· روزآمدسازي دستگاه‌ران‌ها با سرویس‌های اینترنتی/  20

· روزآمدسازي بايوس (BIOS)   

· برترين برنامه‌هاي رايگان 1388 / 28

eSATA ·    براي كامپيوترتان اضافه كنيد / 41

بازگشت به خانه اول