ماهنامه ريزپردازنده  

 202(ی 1390)

 

ی ی / 5

● ی Internet Explorer 9 

● ی ǎ ی ی / 11

● ϝ ی ѐ ǐ-ی / 14

● ی ی ǁ ی یی ی / 17

● ԝی یی یی یʝی یی /21

● ی یߝ ی ی ی /26

ی ی ی-ی ی ( : ی) / 31

● сی ی ی ی ј  ADSL/ WiMAX /یی / 36 

 

 

 

بازگشت به خانه اول