ماهنامه ريزپردازنده  

 206( 1390)

ی ی /5

● ی Microsoft Security Essentials

● ی ی ی / 8

● ی ی / 13

● ی ی ی /16

● ی ی ی /23

● ی ی ی / 25

● Ԙ ی /29

● Ԙ Ș /34

● ی   ی  Clampi

● ی / 40

 

بازگشت به خانه اول