ماهنامه ريزپردازنده  

 212(ی ی 1391)

   

       ی یӘ /5

       ی Әǁ ၝǁ /7

       ی ی یӘ C:  

       ی  ی / 14

       ʝ ی /15

       ی ژی ی /24 

       ژ ییԝ ژ /31

       ی ی8/ 43

 

بازگشت به خانه اول