ماهنامه ريزپردازنده  

 221( 1391)

 

 

ی یی یی ی /7

ی /11

ی ی8/14

/16

ی Wi-Fi Mobile Broadband  

یی یی  (NFC)

ی /24

ی ی ی8/26

ییی HD ی ی/32

OLED یʿ / 34

ی ԝ ی /35

یӝی ی /36

یʝی ǘی ژ/40

ی ژی یی: ییԝی ی ژ /41

 

بازگشت به خانه اول