ماهنامه ريزپردازنده  

 224( 1392)

 

 

ی ی یϿ/7

یی ژӝی ی Ȑیی /10

ی /18

ی یی ی7  ی8 /21

Refresh ی Reset ی ی8   / 28

 ی ʝ یی : یԝ / 29

ی ʝ یی : /36

Snap-In ی8/ 40

 

بازگشت به خانه اول