ماهنامه ريزپردازنده  

 227(ی 1392)

 

 

᝘ ی ʡ ၝǁ Ș /3

ی DLNA  

сیی ی Ș DLNA

сیی Ș MHL ی ی یی HD

ی ی /18

ی ی / 21

ی ی /26

یʝی  ی (tethering)  

یی یی /33

ی GDDR5 ʝی ی /39

 

بازگشت به خانه اول