ماهنامه ريزپردازنده  

 234( ی ی 1393)

 

ی ی /3

● ی ی یی ی ی ی ی / 8

● ی / 12

● ی ی / 16

● یԝی یی / 18

● ی ی یی ی یԝی یǐ ی ی/21

● یی یی / 22

● یԝی ی (ǍӘی)/ 23

یی یی ی / 26

ی ی یی / 32

SATA Express

 

بازگشت به خانه اول