ماهنامه ريزپردازنده  

 236( ی 1393)

 

 

CamScanner ی Ә ی ی /4

ی ǘی ژ / 6

ی䝐یی ی ی ی ی / 8

ی یی ی / 10

ی یی ی /17

● یʝی یʿ/ 23

● ی یʝی/25

یی یی / 30

● یی /31

یی / 35

ی / 38

P2P

● ی ی ی ی  یی یʝی / 42

 

بازگشت به خانه اول