ماهنامه ريزپردازنده  

 239( 1393)

 

 

ی (2)/4

 ( ی ی )

● 18 ی ی ی یی یی ی/7

ی / 12

ی ی ی ی یی / 14

یʿ/ 17

●  یییی /19

 Ҙ-یʝ (ʝیی Ҙ)/22

 یӝی ی یѡ LINE   WhatsApp WeChat

 㘝ی ی ی /31

Timely Alarm Clock

4K ی Ultra HD ی /34

Pinterest ی /36

ی /38

᝘ ی ی USB ی   USB On-The-Go

ی Core i5 Core i7

  

بازگشت به خانه اول