ماهنامه ريزپردازنده  

 241( 1393)

 

 

ی (4)/4

● یی ی  ی /8

● یی Google Now ی Apple Siri  Cortana

ی ی ی / 13

ی 㘝ی ی ی ی ی ی / 21

ی ی ѐ ی یی / 24

ی坐 یی Trunx

  ʝ: iPhone 6 Plus Galaxy Note 4

 ѐیی (CYOD) یʿ /36

● ی /38

Jawbone  ی یԐ یی یی:

بازگشت به خانه اول