ماهنامه ريزپردازنده  

 259(1395)

 

ی (22)  یی

ی (22)  ی

Google Home یAmazon Echo /6

● یϐیی ی Ԙ ی ی /10

● ی ی /14

● یی یی یی ی یی ی ی /18

● یی یی یی ی /24

G.hn

 

بازگشت به خانه اول