ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  273(ی 1399)

 

ی یی 273: ی

● ی (36):  ی ǡ  یی ی   ی یی ی ی-19/ 3

 ی ی  ی /7

  /15

● ی Șی ی /21

 

بازگشت به خانه اول