ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  274(ی 1399)

 

ی یی 274 ( ی ی)

 

● ی (37):   ی ی/ 3

 ی /12

● ȝ /19

● یی/16

● ԝیی ی ی /20

 

بازگشت به خانه اول