ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  282(ی 1400)

 

ی یی 282 (ی ی ی یȝی ی)

 

 

● ی (45):  ی ی: ی ی ی یȝی ی /3    

  ی ی ی ی /9                                       

 ی ی یʡ ی ی/12

ی /13

ی (46):  ی ی ی ی /16

ی ی /28

 

بازگشت به خانه اول