ماهنامه ريزپردازنده  

 253(ی 1394)

 

 

ی  (16)

ڝӁی

□ ی ی

 

یی یی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی   ی ی . јʝی 捘 ی ی ی ی یی ی یی ی .

یInternet Eyes  ی ی Ԙ јʝی 捘 ڝӁی[1]  ј ی ی 1000ی ی یی Ԑ јʝی ی یʡ ی ʘ ی . ی ʘ ی Internet Eyes  یی ی ی ی  ی ی. ԝیی ی   ی   ǐ ј       Internet Eyes ی ρ ی. ی ی ی ی ی ی ی یϐ  یʝی ی .

 

یی ی ѝی ی ی 坐یی ڝӁی  ی ی ی ϐی ی . ی ʐ ی ییی ی ی ڝӁی ( ی ی ی) ی ی . ی ی یی ی یʝی ی ی ی ڝӁی ی ی یی. ی ڝӁی ی ی .

ڡ ی ی ڝӁی ی .

 

ڝӁی یʿ

ییی  ی ڝӁی ی :

ڝӁی  ی  crowdsourcing  ی ی Wired  ی Jeff Howe  Mark Robinson   2005 ی ԝی Ӂی[2]    ی .   Robinson  Howe  ی ی ی ڝӁی ی Ӂی ی outsourcing  ی crowd ʡ crowdsourcing  ی .

ڡ ڝӁی ʝ یӡ ی ی ی ѐ ( ی ی 坘ϐ ) . ی ѐ یی Ԙی یϡ 捘ی ی ѐ ی. 

ی ی ڝӁی   ی     ییϡ ی. ی ی ی ی ڝӁی ی.

ڝӁی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی.  ی ی ӝ ϡ ڝӁی ی یی.

ی ی (Internet of Things)   یی ی ǐ ی ی ی ڝӁی ی ј . ʝ ی ی [3]  Ԙ ی ی [4] ی یԝی یی . 

 

ڝӁی ی ی

ی ʡ ی  (offline) . ی ј  (online) .

ڝӁی ی ی ی ی ی. ی ی Internet Eyes ی یی ی ی . ی ی ی یی یی ی یی ی ی یی ی   ی ی ی ی ی   ی ی ی ѐی ی ی .

ڝӁی ی ی ی ی . ڝӁی ی ی ی   ϡ ییی ڝی ϡ .   㘝یی Waze    یی یی ʝ ѐی . ی 㘝 ی ی ی. ی ϐ  ی ی ј ی. 㘝ی ڝӁی ԝ یی ʝ ی .□

 

 [1] crowdsourcing

[2] outsourcing

[3] Big Data

[4] Big Data analytics

 

بازگشت به خانه اول