ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  285(شهریور 1400)

 

فایل پی‌دی‌اف شماره 285 (حاکمیت در شهرهوشمند، لیسنکوئیسم)

 

اینترنت آدم‌ها (49):  حاکمیت در شهر هوشمند /3    

  نظریه ولایت فقیه نامشروطه و مطلقه، یک دروغ بزرگ، به نام پروردگار بزرگ؟ /4                                                                         

  لیسنکوئیسم چیست؟ /5

ایران در کدام مسیر: شهر هوشمند،  شهر تمامیت‌خواه و رنج‌مند، یا در مسیر پرخطر لیسنکوئیسم /6

امپریالیسم  و شهر هوشمند /8

برپایی شهر هوشمند با افراز منصفانه /11

لیسنکوئیسم/12

گونه‌های حاکمیت در شهر هوشمند /13

شهرهای هوشمند دولت-محور /13

شهرهای هوشمند خصوصی/15

● شهرهای هوشمند شهروند-حکمران/18

 

 

بازگشت به خانه اول