ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  294(شهریور 1401)

 

فایل پی‌دی‌اِف شماره 294 (با ابزارهای شهر هوشمند  «دموکراسی بدون رواداری» یا «نارواداری دموکراتیک»  ممکن است)

 

 

● اینترنت آدم‌ها (59): حل مسئله حجاب با  شهر هوشمند، اینترنت مکان‌ها، و افراز منصفانه (دموکراسی بدون رواداری) /3

● با ابزارهای شهر هوشمند  «دموکراسی بدون رواداری» یا «نارواداری دموکراتیک»  ممکن است/5

● حل «پارادوکس رواداری» کارل پوپر با فناوری‌های شهر هوشمند/7

● نارواداری، سرشت نظریه ولایت فقیه/8

● نظریه ولایت فقیه ذاتاً نمی‌تواند نماینده بخش بزرگی از مردم باشد، و در نتیجه ذاتاً غاصب است/8

● در این 43 سال هنر  ولایت فقیه چه بوده است؟/8

● نارواداری دموکراتیک فرح‌انگیز به جای رواداری دموکراتیک رنج‌آور/9

● اتوپیای اِفراز در فیلم لامینور/12

● تعریف شهر هوشمند /13

● دو دیدگاه معماری شهرهای  هوشمند آینده /19

● خودتان با  «همکاری باز»   شهر هوشمندِ خودتان را بسازید /23

 

بازگشت به خانه اول