·     پردازنده‌هاي نوت‌بوك 

·      Send To در ويندوز اكس پي  

·     فايلهاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Cab‌‌‌‌‌‌‌‌ در ويندوز98

·     Wikipedia 

·     Digital Universe

·     خطرات تلفن همراه

·   ثبت‌كننده‌هاي كليدزني

·     RAID     

·     ارزش RAID

·    كارگاه RAID

·    WI-FI

·  رفع اشكال شبكه ويندوز اكس‌پي