ماهنامه ريزپردازنده  

       

 

    سال14، شماره 157، انتشار خرداد  1386

 

·          Microsoft Office 2007  

·          نكته‌هاي      Control Panel  در ويستا  ← 13

·          20 راه حل براي 20 مسئلة مشهور ويستا ←  18

·          ابزار امنيتي ويستا ← 26

·          شبكه‌سازي بي‌سيم ← 31

·          رفع‌اشكال شبكه بي‌سيم ← 34

·          اصول منبع‌تغذيه ← 39

 

بازگشت به خانه اول