ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 171 (امرداد 1387)

● محاسن و معايب  Vista Service Pack 1

● خودتان يك سرويس‌پك قدرتمند براي ويستا بسازيد /9

يك Service Pack قدرتمند براي ويندوزXP بسازيد/14

شناسايي سايتهاي وب جعلي /17

● راهنماي قطعي  پيش‌گيري از خطرات الكتريسيتة ساكن /20

● چگونه يك ديسكران نوري نصب كنيم /23

● چگونه پورت و كارت توسعة جديد نصب كنيم /28

● چگونه يك ميكروفون يا هدست نصب كنيم /32

سرويسهاي ميزباني وب /35

تكامل ريزپردازنده‌ها/36

يك سايت وب را در خانه ميزباني كنيد / 38

Windows Server 2008    

 بازگشت به خانه اول