ماهنامه ريزپردازنده  

 208( 1390)

  ی / 5

  ی ی ی /9

  ی CPU 

  ی ی ThinkPoint  3

  ی ی Windows Live Movie Maker

  ی/40

 

بازگشت به خانه اول