ماهنامه ريزپردازنده  

 217( 1391)

   

   

 

 

ییی 4K UHDTV

Ә ی /7

ӝ Ә /10

ی Ә /13

ی   Ә ی /  15

ی Ә /20

یی   Ә /22

ی 䐝ی /28

ی   / 31

ی ʝی ی ی ی / 35

ی8  ی7  ی ی /38

ی /40

ی ی ی ی / 44

 

 

بازگشت به خانه اول