ماهنامه ريزپردازنده  

 218( 1391)

   

    یی /7

ǁ  ی /9

ǁی ژ /14

ј ǁی јȝ ǁی یی/16

ی ی ژی یی ی /18

ی ژی D-SLR ی/  22

ی یی ژی ی /27

ی ی8  Refresh ی Reset ی /32

ی8 Ș ی /34

HTTP / 38

یی یی ی  ی / 42

 

بازگشت به خانه اول