ماهنامه ريزپردازنده  

 251( 1394)

 

 

● ی (14)/4

● ی :   Ԙ ی ی /5

● ی /7

یʝی یʿ/ 8

ی ی (Android for Work) یʿ/ 10

●یی ی10 /13

(Special Destination Folders) 10/ 21

● ی Ș ی ی/29

 

بازگشت به خانه اول