ماهنامه ريزپردازنده  

 

 

 

 ݘ ی

 ی ی

 ݘ Ͽ

■ ی یӘی

□ ی ی یی

ی ǁ 1920 یҁ (ی 1372)  ی ی یҁ

ی ی ی ی ݘ . ݘ ی . ی ی یی ی ی ݘј ی . ی ی یی یϡ یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی

ی یϺ

یی ی ʺ

ی ی Ϻ ی.

ϐ ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی. [computer  یی ی ȝ _ .] ی ی ی یی ی ییی ی ی ی یی ݘ ی ی .

ی ی ʝی یی ی[1] _ ی AI _ . ی ی ی ی ی ʝی . ی ی ی ȝ یی ی یی ǡ ی ی ی یی ی ی . ی ی ۱۹۵۰ ی[2]  ی ۀ . ی[3] ی یϐیی ʡ [4]  ی[5] ی ییی ی . ییی ی ȝ  .

  یی یی Ϙѡ ʝی ی یی یی ѐ ϡ ی ی ی یی ی. ی یѡ یی یѻ ی ی ی ݘ . ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی. ی ی ی یی ی ی یی  _ ی ی _ ی ی . ی یی ی ی ȝ ی یی ی ѐ ی ޡ ʘѡ ی ѐ ݘ ϡ یی ʡ ی یی ی. ی ی ی .

 

ی ی ی ی Ͽ

یی ی یی ǐ ی ی ی یی Ԑʝی ی یی. ǘ ݘ ی ی ی ی ی ϐی ی ی . ǐ ی ϡ ی یی ی ی Ԙ ی یی ی ی .

 ی ی ی ی ی ޝ ی ی Ȑی. ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی _ ی ی یی ی یی _ ی یی ی 䐝 ѐ یی ѐ ی! یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ޝ ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی! ( ی ј[6]  ʡ ʘیی ی ی یی.) ی ی ی ی ی ی یی ی. ( ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ .) ی ȁی ی ی ییی ی ȐیϿ ی ی ی ی ی یی ی ی ȁی.

ی ی ی یی . یی ی ی ی یی ی ی ʝ یی یی ی ی Ș. Ș. ی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی ی. ی ی ی یی . ی ʡ ی !

 ǘ ی یی یی   ییϡ یی Ș یی_   ی  ی ǘ ی. ی Ș ی ۀ ی ј ی ی ی ی Ȑیی. ی ی ی یی یϡ ی ј ی یی ی ی _ ی ی یی ی ی . ѡ ی.

ԝ ی یی ԝی  ی ی . ی ᝘ ی [7] GPS) ۀ ی[8] [9] ی[10] ی ԝی یی ǐ ی یی _ ی یѡ ǐ ی ی یی D ϡ ی M یی ی ی[11]. ی  ی ѐ یی. ی یی ی ی ی. ی   یԝیی ی ی ی. ǐ ی Ș ییϡ ی یی ی ی ی ی_   یی ی ی ی.

ی یی ی  ی یی COMIT  SNOBOL _ COMIT _ ی یی ی. ی Șی  ی یی ی[12] ی.[13] یۀ یی ی یی یی ȝی ی .[14]

ۀ ᝘ ی ۀ ی  ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی   ی . ی ϡ ی ی ی . ی یѡ ۱۹۶۵ ی ی ی یی ی ی یی _ ی ی ی_   ی ی ی ʝیی ی ی Ґی . ( ی ی ی _ ی ȝی ϡ ԝی ی ی ی ییی یی یی ی.) ǡ ی یی ی ی .

یϡ ȡ ǐ ی ی ی ی یϡ ی یی ی. ǐ ی ییییϝیی Șϡ ییی ی یی ی ی ی یϡ ی . ʘ ی یی .

. ی ی GPS ی ی . GPS ی ی. ی یی ی _ ϻ   ی یʝی یی ی. ی ی ی ѐ ی ʝی ی یϡ ی ی ʁ یی یییϡ یی ј یی. ی یی ی ییϡ یی ݝ . Ԙ _ یی ی _ ی ی ی ی ی ی ݘ ی یی ѐ ی یی.

ǘ ی ی ۀ ǘ ی ϡ یی ԝی ی ی ԝی ǐی ی . ԝی ǐی ی ی ی ی ی ѡ ͝ی ی یѡ ҝی 坐یی یǡ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ڝی . ȡ یی ی ی ی ی ی ی ی _ ی ی ی  ی ی ی. ϐی ی .

ǘ ԝ ی یی LISP  ی   ی ی[15] Ȑی. ی یی ی ی ѐ ی ϡ ی   ی ی ʝی ی ی Ԙ یԝیی : ی ی ی ʝ یی . ی Ș ی یϻ یی.[16]

ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی Ȑی ی ی ی . ۀ ی ییی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی Ș ی ǘ . ی ی یی ی ی یϡ ی ی یی ԝیی ی ی ی . ی ی ی ی  [17]  یی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یʝیی ی ی ی ی  .

ی ϡ ی یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ѐ ی ی یی ی . ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی Ͽ

ی یی یʻ ی ی . ݘ ی یی ی ݘ ی ݘ . ݘ یی ی Ͽ یʻ ی یʡ یی ϡ ј ϡ ی ی یی.

ی ی ی ی یی   ی ی. ی ی ی ی ی. (ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی .) ی ݘ ی ی ی ϡ ݘ ی ی یی ѐ ی ی ی. ی ǐ یی 㝐 ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی.

یۀ ی Ԙǘ یʿ ی ی ی ی ی ییی ی. Ȑیی ی ԝی ی ޻  . Ԙ ی ی ی ی ʘی یی ی ی ی یی. ی یی ییی یی یی. ی ݘј یی ی یی یی _ ی ی یی یی. Ԑیی ݘ ی ѐ یی _ ی یی . ( ی یی ی ی. ی یی ی ی یی یی یی ϐی ی یی ی.)

ی ی ȁیی ی ی ی ی ی Ͽ . ی ی ی ی ϡ јیی ی _ ی ی یی ی. Ӂ ی јیی ی ԝی _ ی یی ی _ ی ی ی ʝی یی ی ی.

ی ی јی ی یی. ی یی . ی یی ( ی ˜ی ). ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی . ی ی ی ϡ یی یʻ ی. ی یی یی ییی . یی ی ی ʐی ی ј ی   یی ѐی ݘ . ی یѡ ی ی _  ѐ   ی ی ی _ ی . ی یی یʝی ی ییϿ ی ی ی . یی ی ʝی ی ی یޝی ی  یی.

یی ی ی یی ی یی . ی ی ی ی ʝی ییی ی ʝی ی ی ی. ی ی 䐝 ی یی ʝی یی ʝیی ی یییی ی ی ی ی . ی ی ی ȝی ѐ ی _ ی ʝیی ی ԝی 䝐یی  ی ی . یی ʝی ی ی یی_ Ϙی ی ی ۀ . ی ی ی ȝی ѐ یی ȝی ѐ ʘی .[18]

یی ޻ ی ی ی یی. ی ی ԝی ی یی ی Ȑیϡ یی ی Ȑی! یʿ ی ی: ی ی ѐی _ ǘ 坐یی ʝی ی. یی ی ʿ Ԙ : ی ی ی !

ǐ ی ی ی ی ݘј یϐیی ی. یی ݘј یϐیی یی ی ی یϡ یϐیی ی ی ʝ: ی یی ی ی ی ی Ȑیی. یی ی ی ʝی یϐیی ی . Ͽ ی ی! ی Ϙی ی ی ϡ ی ییی ی ی. ی ی Ϙ ی ی ј ی ʝی ی ی . ǐ ی ی Ϙ ی یϐ (ی ی) ی یϐیی ی.

یϐیی ی ԝی ی ی ʝی ی _ ی ی ϐѐی ی یی ی ی 坐 . ی ԡ یʻ ی یۀ ݝی Ϙی یϐیی ی ی ʘѻ ʝی .[19]  ǐ ی ی ϡ ی ییی ی ی یی_ ی یی ی Ȑی_  ی ی ی یی.

 

ی ی ی ی ی ǘ Ͽ

ݘ ی ی ی یی ی  ݘ ی. ی ی ی ی ی ی. ۀ ی ݘј ی ی یی ی ݘ ی.   Ȑیی. ی ی ی ȝ[20]  ڻ ϡ ی ی ی. ی یی ȝ یϡ ی ی ی: ۵  ۷ ی۱۲.   ی _  ی یی ی یϿ_ ۵ ی ۷ ی ۱۲ ی_ ی ǡ ی یϻ یی ȡ ǐ ȁ یʻ یییϿ ی ۀ 捘 یѻ .

ی ی ی   ی یی ی ی ی . ̻ ی ی . ی ی ی ی ȍ坐 . Ԙی ی ی ی ی یی ی   ی. یی ی ֝ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ֝ Ґییی  ی _ ی ǡ Ԙ یی ϡ یی ی ( ی ییʡ .) ی ی ی ی یی ی ی ی. Ԙ ی : یǘ ی ی ݝǁی ی . ی ی یی یی . ی ϐی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی یی یی ی ʐی _ ی ی ی ԝی ی.

ی   ی Ȑیی ی ی ݝǁی ی ی ییϿ ی ԝ ییϿ ی ی ӝǡ ֝ یییϿ ی! ی ی ֝ ی: ی ی ǘ ییی ݘ یی یی یی ی ϡ ی ی . ی ی یی ی ی ی ی _ ی یی ی ی _ ی . ی ϐی .

ی یی ǘ ی ʐیی ی[21] . ǐ یی ی _ یی ی ی _ ی ی ی . ی ی ی یی ϡ یی ی ی ی Ԙ ی ϡ ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی یϡ یی ی یی . ی ی ی ی Ԙ : یی یی ی _ ی! یی Ԙی_ یی ی ی. ی یی. ی ی ییϐی یی یی ی ی ԝیی ʐی ی یی یی . Ԙ ی ۀ ی Ș یی[22] ی ی ! ی ی یی ی: ی یی ϡ ی ی ی یی . ی ی یی یی ی ۀ ی .

ی ی یی یϐ ی ی یی Ԙ ی یی یی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یϡ ی ی یϡ ی ی یی یی یی ی Ȑی ی ی.

 

یʡ ی ی Ͽ

ѐی ی یی . ی ی ј  ݘ ی . ی Ȑیی  ی ی ی ی ϡ Șی یی ی ی ȡ ԝیی ی ی Ȑیی.

 یی ԝی   یی Ȑیی ی . ی ی : (۱) ی ی یϡ (۲) ی ی ی. ی ی ی ی ی ʡ   ی یی یی. Ϙ یی ی یی ی ϡ ی یی ϡ ی ʘی ییی یی.

  ی ی ʝ ی ی . ی ԡ ۀ یی ۀ ی ی ی یی: ǐ ی یی ی ی ی. ی ۀ ϻ ی ی. ی Ԙ Ȑیی ییی_ Ի ی ی޻. . یی ϡ Ͽ (ی ی ی). ی ی ی  یی ȁ ی ј ی یی .

ی ی ی ǘی . ȝ ی ی ی یی ی یی ݘ . ی ی ی یی یϡ јʝ ی ی یی ی ی ی ȍیی.

......

_ یޡ ی ی _ ی ی ʿ ی ی ی : ی ی ԝ یʝ ی ԝ ی ی ی. ی یی ԝ ی ی ی ݝی ی ی. ۡ ی ی ی ʘ ی.

  یی Șی یی یی ییی ی ǘ ی ی یی یی یی ʐی ی ی . ی یی ی ی ی ԝی[23] . ی  ی ۀ ی ی ی ی ی. ی Ș یی یی ԝی ی ی   ی ی. یۀ ی ی ʡ ی  یی ی Ș ی 㘝 . ǐ ی یی ʝی ա ϡ ی ی ی . ی ǐ ی یݝ یی ی ѐ 捘ی Ԙی ی یی!

ی ȁی یی یݝی یی Șی ϐ ی ی ی. ۀ ی ی ی ϡ ی ی ی ʐی ییϿ ی ی : یی ی ! یǡ یی یی ی یی ی ی ی یی. ی ی ی ! ی Ԙϐیی ی یی ϡ ی ی ی یی ی ی Ґ ی Ґ. ی ی Ґی ی ی _ یی ʡ ی ی ی.

Ґی یی ϐی ی یʡ ی ی . ی ی یǡ Ԙ یی یی یی. Șی یϡ یی ی یݡ Ԙ ی ̝ی یی ی یی. ی ǐ ی یԘϡ ی یی  ی ʘ یی. ی یϡ یی Ϙ ی ی .

Ϙ یی ی. ی ی ی ی یی ی . ϐی ی ی ʡ یی ی ʐی یی ی . ی ی ی ی ی ԝ ی. ی ی ی ی ۀ یی Ϙ یی ی . یی ی ی یی ی  یϡ ی یی ی ی ی ! ی ی ی ȍی (ی ی یی) ی یی ی ی Șی یی  ϡ یی ی ̝ی ی . ی ԝیی ی ǐی ی Ԑی ی ی.

Ϙ ϐی (یԝی)   ی ی یی _ ʡ ǡ _ ی ی ۀ ی ( یϡ ی ی یی).   ی      ی یی ی   ی.

  ی ӝ   ی ϡ ѡ ѡ . ی ی ۀ  ی _ یی یی ϡ ی_ ی Ԙی (یی ʡ یی .) ȍی ی یی ی ی ݘ ی. Ș یی ییی ۀ ی یی ی ییی. ی یݻ  ی ی ی یی یݻ ی ی یی .

ی ی ی یی ی ی ی . ǐ یی ی  ی ی ی ǘ  . ی ی ǘ ϡ ی ی یی ی ی   ϡ یی . ی ی یی Ԙ ی ی ی ی . Șی ی ԝی ی ی ی. ی ی ی یی یی ی. ی یѡ Ș ی ݘ ی ݘ ی Ș یی ی. ی ی ی ݘ یϡ ی یی ی ȍیی ی ی. ی ی یی یی ییی. ی ی ی ی ϡ ǐ ی ی ی ی . ی  ی Ș ی ی .

 

ی ی ی یی ی ј Ͽ

ی ی ی یی ی ی ی ڡ ی ی یϿ ǐ ی ی ی یی   یʿ ȡ . ی ی ی ی ی ی ی (circular)   . ی ی ی ԝ ی .

  ϡ ی یϿ ȡ ی یی ی ی ϡ ی ی. ی یی ی  (remote) .

  یʻ Șی . ی ϻ ی ی ӝی јϿ یʻ ی ی یی . ی  ی ǡ ی ی ی یی یی ی یی ی ی. ی یی یی ی یی ی ѐیی: ی یی یی ی ی ی ی ϡ ی یی ی Șی یی ی ی 䝐یی ی ی.

  : ǐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی _ ی ی ی ی ی_ ј . ی ϡ Ϙ ی ی یی ی ј . ی   ی یϡ ی Ґی ی .   یʝیی э یی ی ݘј ی. ی ی ی ی ǘ ی _ _ ی ( ی ) ی ј . ی ی _ ǐ ی ی ϡ ǘ _   ! ی ی یی ی  ی ی.

 

ی ی ی  Ͽ

ی ǐ ی یی ی ϡ یی . ی ϡ ی ݘ ϡ ی ی ی . ی ی ی ϡ ی  _ ی ی .

 

ȡ ݘ یی ǐ ی یی ی ی Ȑی ی ی Ͽ ی ییϿ ی ی ی ی. ی ی ی. ی . یی ۀ ǻ ی. ی ی یی یی یی یی ݘ یی ی ԝ[24]  ی ǘ ی. ی یی یی یی ی ی ی. ی ӝ ی ی ی ӝ .

  یی ی ی . ی یی یی ی _ ی ی ی ی ǘی  ی ی ی یی ی ی ѡ ی ی ی یی ی. ی یی ی ی ی یی ی ی.[25]  یʿ ی ȁی: ی ی یی ی  ی _ ی ݘ ی ی! ی ی ȁی  _ ݘ یی  ی

  ی  یی ی ی . ی یϡ ی یی ی . Șی ی یی ی-یی یی ی یی ی  ی. ֝ی ݘ یی یی ی ی ییی. ی یѡ یی یی㻡 ی ی . ی Ȑی ی ʐی ی یی یی یی یی یی یی. ی Ȑی ی ی ی ǘ ی ی _ ی ی _ ی ی ی ییی.

ی یی ѡ ی ی ݘ ʡ  یی. یی  یی. ییی ϻ ی Șی یی ی ییی . Ԙ ی ݘ یی ی . ی Șی ی یی Ґی ی یی ی .

ی ی ی یی ی یی ϻ یی ی . ی یی ǻ . ی ی ی ی ʡ یی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ییϡ ی ی ییϐی ی ʡ یϡ ی. ی یی ǻ ϻ Șی یی ѐ یی ی.

  یϡ ییی : ی ی ی ϡ ی یѻ ԝ ی ی 捘 ی ی. ی ǐ یی Ȑیی ی یی ۀ ی یϡ ی یی یی ی ی ی . ی ʡ ی یϿ

ی یȡ ی یی ییی Șیی ی ی ی ی ی ʡ ǡ ʘی ی ی ی . Ӂ ی ( یی) ی ی ی ی یԝ Ԙ ی ͝ ی ی ی . ی یϿ

ی ی ی ی ی یی 㘝 ϡ ی ی 捘 ϡ یی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ԝ [26] یی. ی ی ϻ ی ی ی   ی ی  ی. ی ی ی یی ی ی ی یۀ ی یی!

یʡ ی ی ی ی ی ی ی.   ی یی ی ԝ ی ی _ یی ی . ی ی ی یی ی ی ʡ  ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی یی ی. ی Ԙ ی یی . یی䝘ی ی Ԙ ѐ _ ی ی ی ی یی .

یǡ یی ԝیی یʝی یی _ ǐ ی  ʡ   یۀ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی Ȑی ی .( یی ی ی Ͽ) ی ی ی ی یۀ ݘј ی ی: Ԙ ی  ی ی ی.

ی یی ی ی یی. ی ی ی ی   ی ی .[27]  ی ی ȁیی ییی ݘ یی _ ی ԝ ی _ ی ی ییی Ȑیی ی ی ی ی ییی یʡ ی ޝ یی .

ی ی یی ی. ی  ی ی ی ی . Ԙ یϡ یی  یی ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی . ی ی ی یی ϡ ی ی ی یی ی ی ی یᝐ ی ϡ ی ѡ ی. Ԙ یی  ј  ی ی یی ԝی ی .

ی ی Ԑʝی ی ԝ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ǘ ی ی _ ی ی _ ǐ ی ی ی ϡ یی ی یی ی ی .

 

ی ی ی Ͽ

ǐ ԝ ی یی یی ی. ییی ی ی ییی:

ی ی (xxx) ϡ ی ی .

ی ی یی ی ی . ی ԝ ی. یϡ ی :

ی ی (xxx) ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ʘی ʡ ی  یی јیȝ یی یی Șی ی ԝی ی.

ی ی ی ی ϡ یʿ ی ی ی ی ی یی . ی ی Ԙǘی ی ی ی ی ی э یی. ی ǘی Ԙǘی یی ی یϡ یϡ ی ݘ ی э  یی.

  ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یϘ ییی ی یی. ݘ یی ی  یޝی ی  ی ی یϡ ǐ ی ݘј _ ی ی _ ی ی. ی Ϙ ی ی ی ی ی ی یی ی _ یی 㻡 ی ی .  ی یϘ یϘ ی ی _ ی  ی ی ی ی ی ی ی ییی 坁 ϐی ی ی.

 ݘ ی ی ی ی ی ǘ یی ی ݘ یϡ ی ی یی   یی . ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ییی ی _ یی یی یی _ ی ی . _ _   ی یی ی ی ی. ݘ Șی ی ی : یی ی ی یی یی یی یی ی ی یϿ ( ی ی ی یی یϡ یی ی یϡ ی ی ی ی ی .)

ی ϻ _ یی ی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی ی _ یی ǘ . ی ی ی ی. ی یی ȝی ی ی ی ییی (ی یی ) ی ی Șیی ی   ی[28]] ی ی[  ییی (یی) ی. ی ی ی ϡ یی ی ی  Ș ی ی یی ی ی. ی Șی ی _ Șی ѐ _ ی ییی یی یی ی ی! ی ی ی ϡ ی ᝁی ی_ یی ی ی ǐ ی ی یی .

ی یی _    ی ی Ԙی یۀ . Ϙ ی ϻ ی 坐 ی坘 ϡ Ϙی (ی ی یی ی ) ی ی یϡ ј ی Șی یی . .

 

ی ی ی ی   Ͽ

... ی ی ی ی ی ݘ ی ییی ی ی ی ی ѐ Ͽ ی ی  ی  ۱۹۵۶ ی یی ی. Ӂӡ ۱۹۶۱ ی ǐ[29] ی ی ی یی Ԑی ( یی ی Ԑ یی ). ȝ  ی ۱۹۶۵ یی ی. ی ۱۹۷۰ یی ی ʝ ی ی ی[30]  ی ی ی ݘی ی ȍیϡ یϡ ی .

ی ی ی ی یی ی ی Ϙ یی ی ی ѐ یϿ ی ی . یی ݘ ѐی [31]  ی Ϙ ! ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ( ی) ییی ی ی  ی Ϙ ϡ   ی ی ی . ی ی  ی ی ی یϡ   ۀ ی. ی ԝی  ی ی Ȑی.

.......

ی یی یی یی یی ی ᝘ ی ی ی یی Ϙ ی Ȑیی. ی  ԝیی ی јی ی ی : Ԙ 䐡   ی ی ی ی یی Ϙ ʡ ی ʡ ی ǐ  ی _ ی ȝی ی یϡ ی ی ی Ԑ ی. ی ǻ ی _ ی ی ی ی ی ی یی .

ی ی یی ی: ی  ԝیی ی ی ی    ی. یی ی یی ʡ ی ی ی . ی ی یی ی ϡ یی ی ی ی ϡ ی یی ی ی .

ی ʝی ی ی Ǎیی ی  یԐ ی یی  ی _ ی[32] یی [33] ی یی یی . ی јی ѡ ی یی ی ԝی ی ϡ یی ԝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǐ ȍی ȍی ʡ  ی ی ی ی ی ییی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی ۀ ی یی.

 ی ی ی یی ی Ȑی ی ی ݘ ی. یی ی ی ᝐ ϡ یی ی ی ݘј ی ی. ی ی ی ϡ یی ی یی ی ی یی ی ی یی ی یی ی. یی ϡ ی یی ʡ ی ی یی ϡ ی ی ی یی ی ʝ یی ی یی _ Șی یی. یϐیی یی. ی ی ی ی یی ی ی .

 

ی ی ی Ͽ

یʡ ی ی ی یی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی ԝی ی ǝ ی. ی  ی јی یی ی ݘ ی یϡ ی ی یی یʝی ی ی . ی یȡ ی ی یʝی ی ی ی _ ی ی یʝی ی_ ی ی ی ی ییی. ѐ یی ϡ ی Ӂ ی ی ی ییѻ ی یی ی ییی _ ی ʘ ی .[34]

  ی ǻ ی јی ϡ ی ی _ ی ѐ. ی ی ی یی јȝ یی ی ی ی . ی  یی ی ʡ ی ی ݘ ی ] ی[ ی ی . ϡ ј ی ی . ی ی ی ی ی ییϡ یی ݘی _ ѐ ݘ یی ȁی ی یی Ͽ

  ی ی ی ی ݘ ی ی . یی ی ی ی یی ʡ ǡ ی یی یی ی. یۀ ی یی ی ی. ʡ ی یϡ ǐ ی ی ѐ ی یی ی. ی ی ی ϡ ی ی ی یی یی . ی ی ی ی ی ی ی یی ݘ ی.

ی ی یی ی ݘ ی ی . یی ی ی ی _ یی ی ی ییی ی ی ی . ݘ ی یی  ییی یی یϡ ԝیی ی یԝی یی ی یی ی ی  ǘ .[35]  ی ی ͘ یی ʝی ی ی.

  ی Ͽ ی ی ی ییی ی ی ʝ ϻ ی 捘 ی ی یی . ی یی ی ی. یی ی ڝ یی ی䝘ۀ ϡ ی јʝی ی ی ی ی ی ԝیی یϐی _ ی 捘 ی_   ی یی. ی ی یی ی ی.

 

ی ی ی ی Ͽ

ی ی ی یϡ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ییی   ی ی .

ی Ԙ یی ی یی ی. ی یی ی ی ی ی Ͽ

ی _ ی.

Ӂ ی: ی ی یی ی ی یی ی

ی . ی.

ȡ ǐ یی ی ی ی یی یی Ͽ

یی یʡ یی .

ی . ی ȡ یʿ

ȡ ԡ ی یی Ԙ .

 

ی ی . یی ی ییی یی ی یی یی ی ی. ی ی ی. ی ی ی ی ی ݘ یی یϡ ی. یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی یی یی (ʝ ) ی ییی ی ی ی . ԝی ی یی ی ԝ ی ی ی ی . ییϡ ی ی ی یʡ ی ی ی _ یی ᝘ ی 坐یی ی ی . ی ی _ ی _ ییی ییϐی ییی یϡ ی ( ی ) ی Ԙ ی ی ی ی ی.[36] 

ی یی ی ی ی. ی Ԙǘ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ʐ یȡ ی یϡ ی یۀ ی . ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ی ی ی ԝ ی! ی ی ی ی یی ی یی ʝی ی ی ϡ ʝ ی ی . ǐ ی ی ϻ ی ی ی . ی ǐ   ԝی یی ی یی ی Ȑیϡ ی ʝ ی یی ی . ی ی یѡ ی ᝘ ی ی یی ی ی یی ی ی یی ϡ ی ی .

  ی یѡ ی ی ی ی . ی ی ޝی ی ی ی یԝیی . ی ی یڝ ی. ی ییی ی یݝی ی ی . یҡ ی ی ی ی ݘј Ȑیϡ ییی ی ی یϻ ی. ی یی ی ی یی. ی ی یی _ یی ی ی ԝ ǘ .

  یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی. یʡ ی ی یݝ ی ی ϡ ی ی ی یی یی یی ی ڝی ( ی ی ) ی. ی ϡ ǐ ی ی ی ی ی _ ییϡ ȡ یی یϿ ی ی ی ی یی _ ی یی ی یی ی Ԙ یʝی . ی ی ی ی ی یی ی ʘ .

ی ی ǐ یی ی ی ʘ ʝی یی یȝ ی _ ی ی ی㝁یی ی ϡ یی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی یی . (ی ی یʻ ی) ی ی ی Ȑی _ یی ییی ی ی   ی.

 

 

ی یی یی ی

ی ی ی ی ی ییی ی ی یی ی. ǘ یی ی ی ی یی ی ی  ی . ی ی ی ی یی ی ی ییی ӝیی یی . ی ی ی ی ǐ ! ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی. یی ییϡ ԝی یی ی ی ی . یی ی ی ʡ ییی ی یی ی یϡ ی ݘѻ ӻ ی ییی یی Șی یی ǘ ԝیی ی ی ݘ ی.

  یϡ یی ی یی ی ϡ ی ϡ یی یی یی   . ی ی Ȑی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ݝی ی یی  یی یϡ یی یی _ ی ی یی ی یی.

:

From Marvin Minsky, "Why People Think Computers Can't," The AI Magazine, Fall 1982, pp.3-15.

 [1] Artificial Intelligence

[2] Alan Turing

[3] Oettinger

[4] Kirsch

[5] Selfridge

[6] Arthur C. Clarke

[7] General Problem Solver = GPS

[8] Allen Newell

[9] Shaw

[10] Herbert Simon

[11] ی ی΍ یی ی .

[12] production system

[13] Allen Newell and Herbert Simon, Human Problem Solving (Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1972)

[14] Marvin Minsky, Computation: Finite and Infinite Machines (Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1967)

[15] general recursion

[16] ی ی. LISP ی ϡ   ی ی Ȑی یی ϡ یی ی ی ݝیی ی .

[17] self-direction

 [18] ی ی ی ۀ ی ۀ ی یی ی _ ی ی ی. ی ی 捘ی Ȑ ی ی. ی ԝی ی ی   ی . 

[19] ی ی ی ی یϐیی _  ی ی .

[20] Bobrow

[21] circular dependency

[22] meaning-webs

[23] reductionism

[24] agent

[25] ڡ ϻ ی _ Әی ǘییی Ә ی Ә _   捘ی ی یی . ی ی 捘 ی 捘ی ی ǁی یی.

[26] single agent

 [27]  - یی ی ییی ی ی ی Ԑʝی ی ǻ ی.

[28] common sense

[29] James Slagle

[30] Terry Winograd

 [31] ی.

[32] heterarchy

[33] hierarchy

[34] ی ی ی ی ی یی ۀ   Jokes  ی.

 [35] Ԙǘیʻ یۀ (Kornfeld).  

 [36] ݘ ی ی ǐ ی ݘј   ی ی. ی. ی ی ی ی ی ی یۀ ییی ی.

بازگشت به خانه اول