ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  286(آبان 1400)

 

فایل پی‌دی‌اِف شماره 286 (جهان‌شهر هوشمند؛ برای سروسامان‌دادن به اقتصاد لطفاً فرمان مشروطیت را صادر کنید)

 

 ● برای سروسامان‌دادن به اقتصاد، لطفاً فرمان مشروطیت را صادر بفرمایید /3

 ● اینترنت آدم‌ها (50):  جهان‌شهر هوشمند یا دهکده جهانی؟/4

  ●  خاستگاه  شهرها، چکیده کتاب «شهرگرایی فرانکنشتاینی: بوم‌شهر، شهر هوشمند، شهر خودمختار، هوش مصنوعی، و پایان شهر» /16

 

 

بازگشت به خانه اول