آشنايي با ويستا   6

 گونه‌هاي مختلف ويستا 8

 ويستا و سخت‌افزار 12

 10 مزيت و 10 عيب ويستا  18

 همه چيز دربارة  ويستا      22      

 ويستا  را با برنامة Speech Recognition صدا ‌كنيد    33   

 آشنايي با نرم‌افزار امنيتي Windows Live OneCare  ← 34

 خودتان ويستا نصب كنيد ← 36

 سازگاري نرم‌افزار در ويستا ← 39

 چهار  نكته و ترفند در ويستا  ← 42