ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 169 (خرداد 1387)

  تلويزيون يا يك مانيتور كامپيوتر؟ / 5

آزارافزار چيست و چه مي‌كند/ 7

امكانات ويندوز در پيش‌گيري  از حملات مهاجمان /  12

امنيت داده‌ها / 17

چگونه ويروسها را حذف كنيم / 22

اسب تروا را چگونه حذف كنيم / 25

چگونه گروگان‌گيرهاي برنامة مرورگر را نابود كنيم / 28

چگونه پايش‌افزار (برنامه‌هاي جاسوسي) را حذف كنيم / 31

چگونه آگهيهاي موذي را حذف كنيم / 34

● 5 برنامة ضدويروس برتر / 37

● 6برنامة برتر ضدجاسوسي / 40

● کامپیوتر و نظام مالیاتی / 46

بازگشت به خانه اول