ماهنامه ريزپردازنده  

 235( 1393)

 

 

Ԑی /4

ʝی ی / 7

Ԑی یی: ӝی ی

: یҡ ی ی / 13

ی ی: RAM ی Micro SD  ی坐 ی / 16

RAM ی坐 ی ی /19

● ی ی Micro SD: 坘 ی ی ی / 23

● ʝی ی䝝ی یی     یی ژی/یی / 26

ʘی ژی HDR: ی ژӝی ͝ Ȑیی / 30

● ی ی㝘ی/34

یԝی ی / 35

 ● ی ی ی ی ی / 39

 

بازگشت به خانه اول