ماهنامه ريزپردازنده  

 238( ی 1393)

 

 

ی /4

(  یی    ی )

● یی یی: ی یی ی /6

ی ی ی ی / 12

ی ϝ ی یی یی / 18

یی ی / 23

ی ییی /27

 ǁǘӝی ی ی یی ی/29

 ǘ ی/33

 ǁی/36

یی یی ی (OIS): ژӝیی Ȑیی/39

؝ی ی (User Interface) ی /42

  

بازگشت به خانه اول