ماهنامه ريزپردازنده  

 244(  1393)

 

● ی (7)

● ی /8

ی 㘝ی یی ژ ی یی / 14

5 یی (Data) ی / 18

یی Galaxy S6 Galaxy S6 Edge

ی ʝی iPhone 6 Plus Galaxy Note 4

 ی10 /27

ی ی /31

● ی DisplayPort

 

بازگشت به خانه اول