ماهنامه ريزپردازنده  

 246( 1394)

 

ی (9)

   PDF

● یʝی ی /8

یییی ی (Cubi Mini-PC)

ییی یی / 14

یی ی / 15

یی ی (Net Neutrality) ی ی/16

  Ϙ ()/18

 ی ی /23

● ی ی ی ی /26

● ی ی 64 یی / 31

● ʝ/35

  LTE-Advanced ی Ș  

 

بازگشت به خانه اول