ماهنامه ريزپردازنده  

 250( 1394)

 

 

● ی (13)/4

PDF

  ݘ ی  ی ی  ݘ Ͽ/7

PDF

● ϻ یʿ/24

PDF

● : ϐѐ / 25

ϐ / 29

USB Type C  

● 3 (Thunderbolt 3)

 

بازگشت به خانه اول