ماهنامه ريزپردازنده  

 258(ی 1395)

 

ی   (21) یی

ی   ی

● یی /6

●ی ی ی ی ی ی /9

●ی΍ ی یی / 15

ʝی ی/  19

●ʝʝ ی ʝی ѐ ی / 23

● ʘ ʝʝ/ 26

● یʝی ی ی ی/28

بازگشت به خانه اول