ماهنامه ريزپردازنده  

 261(1395)

 

ی (24): ی ی ی یی     یی

ی

  6 Ϙ ی ی /7

● ی ی ی /8

●ю یی یی /10

Shazam: یی ی یی/13

●ی یی

●ی ی/17

●ی یی ѐ / 20

WiGig یʿ /24

● ی 5G

● یی Ԙ ی ی  /30

 

بازگشت به خانه اول