ماهنامه ريزپردازنده  

 264(1396)

 

ی (27)    یی

ی

● Ә ʡ ی ی ی ی /4

  ی /7

● ی ی /12

ǐ ی   (IFTTT

 

بازگشت به خانه اول