ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  280(ی 1399)

 

ی یی 280 (یی یی)

 

● ی (43):   /3    

DIKW ی ԝی یی /4                                                  

 یی ی ی ی  یی ی /11

یی ǡ ی ی یی ی/13

بازگشت به خانه اول