ماهنامه ريزپردازنده  


ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر


فهرست نشريات

 

 

سال14، شماره 161، انتشار مهر 1386

 

●تعمير كامپيوتر با تفسير پيامهاي خطا   8

●مقابله با صفحة آبي مرگ   9

●برخورد با خطاهاي سيستمي 13

●پيامهاي خطاي سخت‌افزاري 18

●رفع خطاهاي مربوط به برنامه‌هاي كاربردي 23

●خطاهاي اينترنت و ايميل 27

●چگونه يك حرارت‌گير جديد نصب كنيم 33

●حل مسائل برپايي و استفاده از برنامه‌هاي                Windows Firewall  و Windows Defender