ماهنامه ريزپردازنده  


ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر


فهرست نشريات

  

 

 سال14، شماره 163، انتشار آذر 1386

 

چهرة ويندوز را به سليقة خود درآوريد 5

گزينه‌هاي اينترنت خود را تنظيم كنيد 12

مديريت رجيستري سيستم 17

● 50برنامة خدماتي رایگان و سودمند  21

همۀ امكانات ويندوز ويستا در ويندوز اكس‌پي 31   

همگام‌سازي وسايل مختلف در  ويندوز ويستا  37

فناوريهاي نوين مادربوردها    41