ماهنامه ريزپردازنده  


ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر


فهرست نشريات

 

 

سال14، شماره 162، انتشار آبان1386

 

 

خودتان كامپيوتر بسازيد 8

● انتخاب مادربورد، حافظه، و پردازنده 10

انتخاب كارت  گرافيك و كارت صدا 14

ديسكهاي سخت و ساير وسايل ذخيره‌گر 19

جعبه و منبع‌تغذيه 24

● آموزش ساخت كامپيوتر 27

آموزش كار با شبكة كامپيوتر 33

ابزار مديريت شبكه در ويستا 38

  Sync Center در ويستا 42